Advertisement

ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

0
1533
ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบO-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม ได้นำ ข้อสอบO-net ป.6 พร้อมเฉลย จำนวน 3 ปีย้อนหลัง 2564-2566 ทุกรายวิชา มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งแน่ใจว่า จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NET แน่นอนค่ะ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา สอบ O-NET มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ O-NET

ในการสอบO-NET ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบหลายประการดังนี้:

  1. วัตถุประสงค์ในการวัดความรู้และทักษะทางการเรียนรู้: O-NET มีเป้าหมายในการวัดระดับความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6  โดยทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและการนำไปใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน.
  2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสอนและหลักสูตรการศึกษา: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้สถาบันการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและทักษะที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงาน.
  3. วัตถุประสงค์ในการประเมินความสำเร็จของระบบการศึกษา: O-NET เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยการนับถือผลการสอบ O-NET เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสถานะและคุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ.
  4. วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ระดับการศึกษาต่อ: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการสมัครเข้าสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถ.
  5. วัตถุประสงค์ในการเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียน: ผลการสอบ O-NET สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะที่ยังขาดแคลน หรือความรู้ที่ต้องการเสริมสร้างในระดับชั้นเรียนหรือระดับสถานศึกษาเพิ่มเติม.
ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบO-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

โดยสทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

โดยคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย จำนวน 3 ปีย้อนหลัง ทุกรายวิชา ในลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบO-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปีล่าสุดได้ที่นี่

ข้อสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ขอบคุณที่มาจาก : ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (niets.or.th)

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบ O-net ม.3 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)