Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567

0
1163
แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567

Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567

แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567

Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567

การจัดการ เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เล่มนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํา นวณทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา รู้จักคิด มีเหตุผลอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดทํา เอกสารเล่มนี้ได้ศึกษาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต:VedicMathematics)มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตรหลัก 16 สูตร และสูตรย่อย 13 สูตรที่เกี่ยวกับการบวกลบ คูณ หารซึ่งแต่ละสูตรเป็นสูตรเฉพาะสามารถนํา มาผสมผสานและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านคิดคํานวณได้จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา)ในงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู เมื่อปี2559

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดํา เนินการจัดทํา คู่มือเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) พร้อมทั้งขยายผลครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาและได้ส่งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเวทคณิตณสาธารณรัฐอินเดียจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นต้นกําเนิดเวทคณิต และพัฒนาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เล่มนี้ได้ร้อยเรียงภาษาที่ง่าย กะทัดรัด เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพร้อมตัวอย่างประกอบ ทําให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถศึกษาและทําความเข้าใจได้ด้วยตนเองเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ใน 1ชุดจัดทํา เป็น 4เรื่องประกอบด้วย เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนนํา ไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้เทคนิคเวทคณิตได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วถูกต้อง แม่นยํา มากขึ้น ซึ่งเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดผู้เรียนไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต4เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
แบบฝึกคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต4 เล่ม บวก ลบ คูณ หาร จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไฟล์ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพฐ.