Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

0
240
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน วันนี้ แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2567 แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน นักเรียน หรือแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ไฟล์ doc. และ pdf. มาฝากคุณครูทุกท่าน ในช่วงเทศการ การเยี่ยมบ้าน 100% กันครับ

Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

ทำไม ครูต้องลงเยี่ยมบ้านนักเรียน ? 

นอกจากมอบความรู้ ให้แรงบันดาลใจ กระตุ้นไฟฝันในตัวเด็กนักเรียนแล้ว ครูยังมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นจริงได้

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยครูจะทำหน้าที่ไปพบผู้ปกครอง ไปเยี่ยมเยือนบ้าน ดูความเป็นอยู่ของเด็ก พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เช่น สถานะความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากต้องเก็บข้อมูลแล้ว ยังต้องใช้หัวใจและสายตาที่เปิดกว้างอีกด้วย

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

การเยี่ยมบ้านนักเรียน คือการให้ครูเข้าไปเยี่ยมเยียนสถานที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบดูแล จัดเป็นวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ทราบสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนอย่างแท้จริง  และยังทำให้ครูมีโอกาสได้พบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ทราบเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนและสถานศึกษา  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน    รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา  ครูจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ยอมไปพบครูที่โรงเรียน  ครูจึงต้องไปเยี่ยมบ้าน เพื่อพูดคุยหรือทำความเข้าใจปัญหานักเรียน   พร้อมทั้งช่วยพูดโน้มน้าวให้ครอบครัวมีความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

ซึ่งการใช้แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูให้สื่อสารกับผู้ปกครองได้ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ครับ

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

 

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน PDF

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน DOC

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.