Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

0
529
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67  แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน นักเรียน หรือแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ไฟล์ doc. และ pdf. มาฝากคุณครูทุกท่าน ในช่วงเทศการ การเยี่ยมบ้าน 100% กันครับ

Advertisement

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์PDF จาก สพฐ. 

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. 

หนังสือนำส่งการยืมบ้านนักเรียน 2567 จาก สพฐ.

ทำไม ครูต้องลงเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2567 ?  

นอกจากมอบความรู้ ให้แรงบันดาลใจ กระตุ้นไฟฝันในตัวเด็กนักเรียนแล้ว ครูยังมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นจริงได้

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยครูจะทำหน้าที่ไปพบผู้ปกครอง ไปเยี่ยมเยือนบ้าน ดูความเป็นอยู่ของเด็ก พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เช่น สถานะความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากต้องเก็บข้อมูลแล้ว ยังต้องใช้หัวใจและสายตาที่เปิดกว้างอีกด้วย

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

การเยี่ยมบ้านนักเรียน คือการให้ครูเข้าไปเยี่ยมเยียนสถานที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบดูแล จัดเป็นวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ทราบสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนอย่างแท้จริง  และยังทำให้ครูมีโอกาสได้พบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ทราบเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนและสถานศึกษา  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน    รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา  ครูจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ยอมไปพบครูที่โรงเรียน  ครูจึงต้องไปเยี่ยมบ้าน เพื่อพูดคุยหรือทำความเข้าใจปัญหานักเรียน   พร้อมทั้งช่วยพูดโน้มน้าวให้ครอบครัวมีความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

Advertisement

ซึ่งการใช้แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูให้สื่อสารกับผู้ปกครองได้ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ครับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุข และความปลอดภัย

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์word doc PDF พร้อมไฟล์ปก PPT ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์word doc PDF ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

โดยกำหนดให้ “เดือนมิถุนายน 2567 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นย้ำให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างครูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ที่ต้องร่วมมือกันดูแลนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือประสบปัญหาต่างๆให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และทันเวลา โดยกรอกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคม 2567

เจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีแบบแผน
ขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงก าหนดนโยบายสำคัญให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียน ทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์
ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
(๑) การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม (Educating the Whole Child)
(๒) การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครู-อาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแล
ทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเชื่อมประสานการด าเนินงานทุกส่วนทั้งโรงเรียน
(๓) การสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ได้มีความสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลทางบ้าน
โรงเรียน และชุมชนเชื่อมประสานกัน
(4) การส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเครือข่าย
ช่วยเหลือสนับสนุนบุตรหลาน
(5) การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ช านาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อ
และรับช่วงการแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ และสหวิชาชีพ

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. 

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. 

หนังสือนำส่งการยืมบ้านนักเรียน 2567 จาก สพฐ.

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์ PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 ไฟล์PDF จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน67

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.