Advertisement

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

0
6
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยนวกับ ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สพฐ.  หรือ ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่ง

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

วิชาประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาการของเรื่องราวในอดีต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนสอนให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีก ทั้งสร้างให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อารยธรรม ที่บรรพชนได้สั่งสม สืบทอดกันมา ด้วยคุณูปการของวิชาประวัติศาสตร์ดังกล่าว ผู้คนในสังคมจึงให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เกิดสำนึกรักในชาติ เป็นนักคิดใคร่ครวญ ตั้งคำถาม และซื่อสัตย์ต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมดังที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรได้กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ วิชาสร้างนักคิดและปัญญาชน”สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ “สาระประวัติศาสตร์” ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ส่งเสริมวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในแรกเริ่มเน้นให้ครูผู้สอนได้มี

ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน ๓ เรื่อง คือ การใช้เอกสารหรือหลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสื่อ และการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เอกสารฉบับนี้ ได้ประมวลและรวบรวมความรู้ความเข้าใจด้านการสอนประวัติศาสตร์และผลการดำเนินการที่ผ่านมา โดยนำเสนอเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย
๑) พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๒) พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓) หลักคิดและหลักการสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ ๔) รูปธรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจนเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๘ เรื่อง

ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้เรียนทุกคน ที่มีส่วนสำคัญให้เอกสารฉบับนี้เกิดรูปธรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น และขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดการให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

 

ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ไฟล์ ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.