Advertisement

ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

0
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม ได้นำ ข้อสอบO-net ม.6 พร้อมเฉลย จำนวน 3 ปีย้อนหลัง 2564-2566 ทุกรายวิชา มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งแน่ใจว่า จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NET แน่นอนค่ะ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา สอบ O-NET มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ O-NET

ในการสอบO-NET ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบหลายประการดังนี้:

  1. วัตถุประสงค์ในการวัดความรู้และทักษะทางการเรียนรู้: O-NET มีเป้าหมายในการวัดระดับความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6  โดยทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและการนำไปใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน.
  2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสอนและหลักสูตรการศึกษา: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้สถาบันการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและทักษะที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงาน.
  3. วัตถุประสงค์ในการประเมินความสำเร็จของระบบการศึกษา: O-NET เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยการนับถือผลการสอบ O-NET เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสถานะและคุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ.
  4. วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ระดับการศึกษาต่อ: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการสมัครเข้าสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถ.
  5. วัตถุประสงค์ในการเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียน: ผลการสอบ O-NET สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะที่ยังขาดแคลน หรือความรู้ที่ต้องการเสริมสร้างในระดับชั้นเรียนหรือระดับสถานศึกษาเพิ่มเติม.
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบO-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

โดยสทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ o-net ม.6 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อปี 2566 ใช้เตรียมสอบ โอเน็ต ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

โดยคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ม.3 พร้อมเฉลย จำนวน 3 ปีย้อนหลัง ทุกรายวิชา ในลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่
ข้อสอบO-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปีล่าสุดได้ที่นี่

ข้อสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 สอบปี 2564

ข้อสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

ข้อสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ขอบคุณที่มาจาก : ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (niets.or.th)

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบ O-net ม.3 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบ O-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)