Advertisement

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่

0
310
คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่
คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่

Advertisement

คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่

คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2567 สพฐ.ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสภาวการณ์การทุจริต กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและแบบรายงานผลการตรวจเยี่ยม “โครงการอาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตน าแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสภาวการณ์การทุจริต กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนไปใช้
ในระดับพื้นที่ โดยเน้นให้ส านักงานป ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการลงเฝ้าระวังการทุจริต
และให้จัดสรุปรายงานกลับมายังส านักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินการต่อไป

Advertisement

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลด คู่มืออาหารกลางวัน 16 พฤษภาคม 2567 (เผยแพร่หน่วยงานภายนอก).pdf – Google ไดรฟ์

ดาวน์โหลด แนวทางการบูรณาการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย).pdf – Google ไดรฟ์

ส ํานักงําน ป.ป.ช. มีบทบําทภํารกิจโดยตรงในกํารป้องกันและปรําบปรํามกํารทุจริต
โดยคณะกรรมกําร ป.ป.ช. และเลขําธิกํารคณะกรรมกําร ป.ป.ช. ให้ควํามส ําคัญกับกํารปฏิบัติงํานด้ํานกํารป้องกัน
กํารทุจริตเป็นอย่ํางมําก และใช้นโยบําย “ป้องน ําปรําบ” ในกํารปฏิบัติงําน กล่ําวคือ หํากประเทศชําติ มีกลไก
และขับเคลื่อนงํานป้องกันกํารทุจริตได้อย่ํางมีประสิทธิภําพแล้ว ย่อมสํามํารถป้องปรํามกํารกระท ําทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่ําง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้จ ํานวนสถิติคดีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนลดน้อยลงตามล าดับ และ
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และยกระดับค่าคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างแท้จริง ดังนั้น นโยบายในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center: CDC) เพื่อมุ่งเน้นกํารท ํางํานในเชิงป้องปรําม
กํารทุจริต กํารจัดท ําแนวทํางและคู่มือในกํารเฝ้ําระวังกํารทุจริตประเภทต่ําง ๆ เพื่อให้กํารปฏิบัติงํานของ
เจ้ําพนักงํานป้องกันกํารทุจริตเป็นไปอย่ํางมีประสิทธิภําพและเป็นมําตรฐํานเดียวกัน

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในช่วงปี พ.ศ. 2564 –

Advertisement

2565 พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนหลายประการ อาทิ

1. อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพหรือปริมาณไม่เหมาะสม
2. มีครูร่วมรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนโดยการจ่ายเงินสมทบ
3. โรงเรียนไม่มีการประกาศรายการอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบ
4. โรงเรียนขาดการก าหนดรายการอาหารกลางวันล่วงหน้าตามหลักโภชนาการที่ดี
5. โรงเรียนมีการน างบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนไปด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ
6. โรงเรียนไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ

๗. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง แต่ให้
ปรับรูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริตโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้น

ดาวน์โหลด คู่มืออาหารกลางวัน 16 พฤษภาคม 2567 (เผยแพร่หน่วยงานภายนอก).pdf – Google ไดรฟ์

ดาวน์โหลด แนวทางการบูรณาการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย).pdf – Google ไดรฟ์

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2567 ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : obec.go.th