Advertisement

แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

0
1104
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

Advertisement

แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนั่นคือ แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งต่างๆ รอบตัว ครูผู้สอนปฐมวัยจึงต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติและสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ของเด็กแต่ละคนว่ามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นอย่างไรเพื่อแสวงหาวิธีการพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทาหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเองจึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวและมีโอกาสคิดริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจของตนเองภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่นาไปสู่พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป

แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนจัดประสบการณ์อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนจัดประสบการณ์อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จัดทาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมประสบการณ์ชุดบูรณาการปฐมวัยโดยยึดหลักการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือกระทาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลอง ผ่านการคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชุดนี้ จัดทาในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมและสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 4 สาระ ที่สาคัญ คือ
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
โดยนาเนื้อหาในหนังสือเสริมประสบการณ์
ชุดบูรณาการปฐมวัย มาจัดทารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก

อนุบาล 1  สาระการเรียนรู้ที่ 1 – 4

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 1 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 2 

Advertisement

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 3 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 4 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่

 ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/24110

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

แผนจัดประสบการณ์อนุบาล 1 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนจัดประสบการณ์อนุบาล 2 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2

แผนจัดประสบการณ์อนุบาล 3 แผนการสอนปฐมวัย ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3