Advertisement

แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

0
986
แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่
แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

Advertisement

แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

Advertisement

แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่
แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

*ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง ยกเว้นข้อสอบที่จะต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลด

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ อนุบาล

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ป.1-ป.3

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ป.4-ป.6

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ม.1-ม.3

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ม.4-ม.6

ลิงก์ : ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์ (aksorn.com)

แผนการสอน (Lesson Plan)

แผนการสอน คือเอกสารหรือแนวทางที่ครูหรือผู้สอนใช้เพื่อจัดการการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน มีเนื้อหาและวิธีการที่กำหนดไว้เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ แผนการสอนประกอบด้วยหลายส่วน เช่น

Advertisement

– วัตถุประสงค์การเรียนรู้: สิ่งที่นักเรียนควรจะรู้หรือสามารถทำได้หลังจากจบบทเรียน
– เนื้อหาบทเรียน: ข้อมูลและหัวข้อที่ต้องสอน
– กิจกรรมการสอน: วิธีการและขั้นตอนในการสอน เช่น การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การทดลอง เป็นต้น
– สื่อการสอน: วัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสอน เช่น สไลด์ หนังสือ แบบฝึกหัด
– การประเมินผล: วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน เช่น แบบทดสอบ ข้อสอบ การสัมภาษณ์

สื่อการสอน (Teaching Materials)

สื่อการสอน คือวัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยสอน เพื่อทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สื่อการสอนมีหลายประเภท เช่น

– สื่อสิ่งพิมพ์: หนังสือเรียน แบบฝึกหัด แผ่นพับ
– สื่ออิเล็กทรอนิกส์: สไลด์ PowerPoint, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์การเรียนรู้
– สื่อของจริง: โมเดล, อุปกรณ์ทดลอง, วัตถุจริง
– สื่อประดิษฐ์: ภาพวาด, แผนภูมิ, แผนที่
– สื่อออนไลน์: เว็บไซต์, บล็อก, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

การใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ อนุบาล

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ป.1-ป.3

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ป.4-ป.6

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ม.1-ม.3

ลิงก์ดาวน์โหลด สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ม.4-ม.6

ลิงก์ : ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์ (aksorn.com)

แผนการสอน อจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่
แผนการสอนอจท 2567 สื่อการสอน เพาเวอร์พอยต์ ข้อสอบ ล่าสุด จาก อจท. อนุบาล ป.1-ป.3 ป4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด ปี 2567 ได้ทั้งหมดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : อจท