Advertisement

แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

0
449
แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567
แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

Advertisement

แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึก การคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

Advertisement

แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567
แบบฝึก การคิดนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึก การคิดนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิดคำ นวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วตามหลักการทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกแบบฝึกคิดเลขในใจและเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้

ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2

ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3

ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4

Advertisement

ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6

ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3

แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ เฉลย
ดาวน์โหลลดไฟล์ แบบฝึก

แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกการคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567
แบบฝึก การคิดนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึก การคิดนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอด ด้านคณิตศาสตร์ ไฟล์upload 2567

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเรียงลำ ดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคำ นวณตามศักยภาพของตนเอง
สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกคิดเลขในใจชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน และผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคำนวณขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
แบบฝึกคิดเลขในใจชุดนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดาวน์โหลดไฟล์ เฉลย
ดาวน์โหลลดไฟล์ แบบฝึก

ขอบคุณที่มา : สพฐ.