Advertisement

อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

0
78
อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา 2567 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา 2567 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

Advertisement

อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา 2567 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา 2567 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

Advertisement

รายละเอียดอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 มีรายละเอียดดังนี้ครับ

อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ลิงก์สมัครเข้าอบรมออนไลน์ อยู่ที่นี่

เว็บไซต์หลัก ในการเข้าอบรมออนไลน์ อยู่ที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/10/50922/

อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
อบรมออนไลน์ จากคุรุสภา สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
อบรมออนไลน์จากคุรุสภา 2567 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 หลังจากผ่านการอบรมออนไลน์ จะรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คำตอบ ผู้ที่สามารถอบรมหลักสูตรนี้ได้ ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งชาวและชาวต่างชาติ

คำตอบ สามารถนำหลักฐานการแจ้งความประสงค์ หรือ การเข้ารับอบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือ สมรรถนะไปใช้เพื่อประกอบการขอต่ออายุดังกล่าวได้โดยติดต่อขอหลักฐานได้ที่ [email protected]

คำตอบ สามารถทยอยลงทะเบียนและเก็บสะสมผลการเรียนได้เรื่อย ๆ แต่ระหว่างนั้นหนังสือยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวต้องมีการต่ออายุตลอด

คำตอบ เมื่ออบรมครบทั้ง 7 Module สามารถขอเทียบความรู้ได้ หากผ่านการรับรองความรู้ จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษารัฐ และเอกชนได้ จากนั้นเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับ B-License ต่อไป

คำตอบ สามารถนำ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @one.th มาติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

คำตอบ สามารถเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ

  1.เข้าเรียนผ่านเว็ปไซต์ https:ksplms.alldemics.com/

Advertisement

  2.เข้าเรียนผ่านแอปพลิเคชัน One platform ในมือถือ แท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Androids

คำตอบ สามารถติดตามข่าวสารได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. Facebook ของคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial/?locale=th_TH และ สถาบันคุรุพัฒนา  https://www.facebook.com/kurupatanaksp

  2. การแจ้งเตือนผ่านเว็ปไซต์ https://ksplms.alldemics.com/

  3. การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน One platform ในมือถือ แท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Androids

คำตอบ ขั้นตอนในการอบรม 7 โมดูล มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 คุณครูได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 ขั้นตอนที่ 2 แจ้งความประสงค์ เข้าระบบแจ้งความประสงค์โมดูลที่คุณครูต้องต่างการ

 ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนและชำระเงินอบรม เข้าระบบลงทะเบียนและชำระเงินโมดูลที่ต้องการ (ระบบจะเปิดเป็นรอบ/รุ่น)

 ขั้นตอนที่ 4 เข้าอบรมและสัมมนา เข้าอบรมและสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ตามปฏิทินการอบรมแต่ละโมดูล/รุ่น

 ขั้นตอนที่ 5 รับเกียรติบัตรการอบรม เมื่อเข้าอบรมและสัมมนาครบตามที่กำหนด โดยจะได้รับแยกเป็นรายโมดูล

คำตอบ ในการลงทะเบียนอบรม 7 โมดูล ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอบรมเรียงลำดับโมดูล คุณครูสามารถเลือกลงทะเบียนอบรมโมดูล
ไหนก่อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณครู

คำตอบ หากไม่ผ่านการอบรมในโมดูลที่เลือกคุณครูสามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในโมดูลที่ไม่ผ่านได้

คำตอบ คุณครูอาจจะไม่ได้แจ้งความประสงค์ในโมดูลนั้น ๆ มาในครั้งแรก หากคุณครูต้องการที่ลงเรียนในโมดูลนั้นคุณครูสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ : https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย