Advertisement

สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

0
1780
สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567
สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

Advertisement

สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. – กบข. 2567 เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

Advertisement

สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567
สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. – กบข. 2567เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์

ธนาคารจะจัดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่ข้าราชการมีอยู่กับสถาบันการเงินตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยกเว้นบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารก่อนหน้า สำหรับสมาชิก กบข.

วงเงินกู้

100% ของราคาประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ghbank.co.th)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 • (ก) ปีที่ 1 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
 • (ข) ปีที่ 2 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 2.75 ต่อปี
 • (ค) ปีที่ 3 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี
 • (ง) หลังจากนั้นตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี ยกเว้น กรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ และหรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี
 • MRR = 6.795% ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 

ระยะเวลาการกู้

ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุของผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ระยะเวลาให้บริการ

Advertisement

เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567 และจะต้องดำเนินการจัดทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ghbank.co.th)

หลักฐานการขอกู้เงิน

 1. หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร)
 2. สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงาน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ
 3. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
 7. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 8. กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือหนังสือมัดจำ
 9. กรณีปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/คำขออนุญาต/แบบก่อสร้างอาคาร/ส่วนขยาย/ต่อเติมอาคาร/ซ่อมแซมอาคาร
 10. กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินนำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 11. กรณีชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินนำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งหมายเลขประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือสัญญาขายฝากและมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
 12. กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ

–  ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

            –  กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนต้องนำเอกสารตามข้อ 1- 6 มาแสดงต่อธนาคารด้วย

            –  ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

วิธีการใช้สิทธิ์

สมาชิกสามารถแสดงสิทธิ์ได้โดยแสดงบัตรดิจิตอล digital card ผ่าน Application , บัตรสมาชิก กบข. หรือ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ ธอส. ทุกสาขา

หมายเหตุ

การพิจารณาให้สินเชื่อตามโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ghbank.co.th)