Advertisement

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

0
993
สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Advertisement

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Advertisement

เรื่อง ติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี การศึกษา 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน เพื่อกำกับติดตาม ในรูปแบบ Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Advertisement

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการติดตาม การได้รับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหรเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จึงขอให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานการรับมอบนมตามโครงการดังกล่าว ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ขอให้กำกับติดตามการรายงานข้อมูลอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลิงก์สำหรับตอบแบบสอบถาม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKzK3xweL_rdwrtJz5ftgQGUoB3j8sfzKDP-t-TT8j4TM2dQ/viewform 

เรื่อ

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่องที่น่าสนใจ : กระทู้ธรรมชั้นตรี 2566 ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี และตัวอย่าง แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

ขอบคุณที่มาจาก : หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด และ สพฐ.