Advertisement

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

0
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Advertisement

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบO-NET 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด

กลุ่มที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคเหนือ ภาคใต้) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 (prakaspon.com)

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยในปีนี้ สทศ. จะนำร่องการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยระบบดิจิทัล 1 ศูนย์สอบ ต่อ 1 สนามสอบ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลเช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ให้ความร่วมมือในการจัดสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปภาพรวมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สรุปปัญหาที่พบจากการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สทศ. ได้ขอความร่วมมือให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนภายในช่วงเวลาที่กำหนด  นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฏิทินการทำงานทั้งในระดับ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ บทบาทหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนภายในช่วงเวลาที่กำหนด  และในช่วงท้าย สทศ. และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้วางแผนปรับปรุงการดำเนินทดสอบให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบO-NET 2567