Advertisement

สกสค. เปิดสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)

0
564
สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)
สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)

Advertisement

สกสค. เปิดสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)

สกสค. เปิดสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน) อ่านรายละเอียดที่นี่

Advertisement

สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)
สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ(72วัน)

เปิดอ่านรายละเอียด เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ (72วัน)

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ(72วัน) สำรอง

เปิดอ่านรายละเอียด เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ (72วัน) สำรอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและ สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อสมาชิก ซ.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 วรรคสาม วรรคสี่ และข้อ 24 (1) ของระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มติคณะกรรมการ ช.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศ ดังนี้

Advertisement

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ”

ข้อ 2 ให้มีการรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ข้อ 3 กำหนดในการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ข้อ 4 ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ตามประกาศนี้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่หน่วยงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ(72วัน)

เปิดอ่านรายละเอียด เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ (72วัน)

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ(72วัน) สำรอง

เปิดอ่านรายละเอียด เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ (72วัน) สำรอง

สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)
สกสค. สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 2567 (72 วัน) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน)

ขอบคุณที่มา : สกสค.