Advertisement

ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่

0
10593
ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่
ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่

ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่
ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่

การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีความมุ่งหมายเพื่อการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ปัจจุบันเป็นฌาปนกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสวัสดิการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วกว่า 1,000,000 คน

ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่
ระบบตรวจสอบ ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่
ระบบตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพส ย้อนหลังคลิกที่นี่ ตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพส ปี 2567คลิกที่นี่

Advertisement

การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ท าหน้าที่บริหารงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา

1. ช.พ.ค. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมครอบครัวสมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์
2. ช.พ.ส. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์

ระบบตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพส ย้อนหลังคลิกที่นี่ ตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพส ปี 2567คลิกที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567 ได้ที่นี่!!

ขอบคุณที่มาจาก : สกสค.