Advertisement

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa)

0
1122
รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)
รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)

Advertisement

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa)

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 PA2 PA3 PA4 PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa)

Advertisement

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)
รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่ รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa) โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ ริเริ่มการแก้ปัญหา พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ข้าราชการครูย้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ข้าราชการครูย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน กับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ในสถานศึกษาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

Advertisement

2. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให ข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตก ให้ข้าราชการครูจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) สามารถใช้ได้ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)
รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc & word (วpa)

ดาวน์โหลดไฟล์  PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์  PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

เรื่องที่น่าสนใจ :

แบบบันทึกข้อตกลง PA1 – PA5 ตำแหน่งครู ไฟล์ doc ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่

รวมแบบฟอร์มpa ครู แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ แก้ไขได้ ไฟล์ doc & word (วpa ครู)

PA1 PA2 PA3ผู้บริหารสถานศึกษา แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ