Advertisement

ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

0
4290
ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567
ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

Advertisement

ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

Advertisement

ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567
ยอดเงิน ชพค2567 ยอดเงิน ชพส2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงินชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีความมุ่งหมายเพื่อการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ปัจจุบันเป็นฌาปนกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสวัสดิการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วกว่า 1,000,000 คน

ระบบตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพศ ย้อนหลังคลิกที่นี่ ตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพศ ปี 2567คลิกที่นี่

การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ท าหน้าที่บริหารงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา

Advertisement

1. ช.พ.ค. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมครอบครัวสมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์
2. ช.พ.ส. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์

ระบบตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพศ ย้อนหลังคลิกที่นี่ ตรวจสอบยอดการจ่ายเงิน ชพค ชพศ ปี 2567คลิกที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

เดือน ชพค ชพส
มกราคม 2567 771.00 408.00
กุมภาพันธ์ 2567 780.00 416.00
มีนาคม 2567 789.00 416.00
เมษายน 2567 743.00 396.00
พฤษภาคม 2567 761.00 424.00
มิถุนายน 2567 906.00 459.00
กรกฎาคม 2567 819.00 399.00
สิงหาคม 2567 0 0
กันยายน 2567 0 0
ตุลาคม 2567 0 0
พฤศจิกายน 2567 0 0
ธันวาคม 2567 0 0
รวม

 

ยอดเงิน ชพค 2567 ยอดเงิน ชพส 2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิน ชพค ชพส เดือนล่าสุด2567
ยอดเงิน ชพค2567 ยอดเงิน ชพส2567 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินการชำระเงิชพค ชพส เดือนล่าสุด2567

ขอบคุณที่มาจาก : สกสค.