Advertisement

ประกาศ สถานที่สอบครู กทม.2566 จำนวน 7 สนามสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

0
ประกาศสถานที่สอบครู กทม 2566

Advertisement

ประกาศ สถานที่สอบครู กทม.2566 จำนวน 7 สนามสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

ประกาศ สถานที่สอบครู กทม.2566 จำนวน 7 สนามสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

ผลสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 ประกาศผลสอบ ครู กทม. 66 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 ไม่เกินวันที่ 12 เม.ย. 2566
ผลสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 ประกาศผลสอบ ครู กทม. 66 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 ไม่เกินวันที่ 12 เม.ย. 2566

ประกาศผลดอทคอมมีข่าวจาก สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ ประกาศ สถานที่สอบครู กทม.2566 จำนวน 7 สนามสอบ จะมีที่ไหนบ้างไปดูกัน นอกจากยี้ยังได้แจ้งวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้

ลิงก์ ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 คลิกเพื่ออ่านที่นี่! 

อย่างไรก็ดีท่านสามารถตรวจสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ครูผู้ช่วย กทม.2566 ทั้ง 7 สนามสอบได้จากข้อมูลเราได้นำเสนอในด้านล่างนี้ โดยจะจัดตามกลุ่มวิชาและห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่อง ทางร่างกาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์https://teacherbkk.thaijobjob.com ได้ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

รายละเอียดสถานที่สอบครู กทม.2566 มีดังนี้

  • สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาวัดผล และห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย
  • สนามสอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 1 – 5,865)
  • สนามสอบที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา และกลุ่มวิชาแนะแนว
  • สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เลขที่ 378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 5,866 – 6,036) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาชีววิทยา และกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
  • สนามสอบที่ 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา – วาดเขียน
  • สนามสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เลขที่ 91 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 1 – 2,520)
  • สนามสอบที่ 7 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 2,521 – 2,830) กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และกลุ่มวิชาเคมี

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรุงเทพมหานคร