Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

0
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และวิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม มาฝากสำหรับท่านที่กำลังต้องตรวจสอบเครื่องราชฯ ของตนเองสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ได้ตามวิธีการด้านล่างค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา (21 พฤศจิกายน 2566) เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ลิงก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/488249876375667528.pdf

• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/488249928921908040.pdf

• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

มาทำความรู้จักกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ  เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ  ประเทศชาติ  ศาสนา  ประชาชน  หรือส่วนพระองค์  นอกจากนั้น  ยังหมายความรวมถึงเหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน  เป็นเครื่องหมายประดับเสื้อซึ่งนิยมกันทั่วไป  แม้ประเทศซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขก็นิยมใช้  โดยถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม  ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ  มิใช่เป็นเครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

สำหรับการตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 นั้นท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง และทำการสมัครเพื่อใช้งานระบบครับ

ลิงก์ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thanundon.soc.go.th/
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

เรื่องที่น่าสนใจ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม