Advertisement

ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

0
ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566
ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

Advertisement

ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) มาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2566

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วย ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2566)

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10/1 หรือ เอกสารหมายเลข 10/2)

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

– สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2566

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต/ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

 • ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
 1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 1. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 1. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณา 1 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ

 1. สำหรับพนักงานราชการ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของ พนักงานราชการตามกำหนดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)โดยอนุโลม และเมื่อดำเนินการสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ (เอกสารหมายเลข 1 – 3) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
 2. สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อนจึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2566 / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

ขอบคุณที่มา : สพฐ.