Advertisement

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
1181
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา กำกับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545นั้น

Advertisement

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สพฐ. ไม่เอาไว้ ใช้มาตรการเด็ดขาด ผอ.รร. อนาจารนักเรียน หากผิดจริง ปลดออก-ไล่ออก เท่านั้น!

Advertisement

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธาน กรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 โดยเคร่งครัด

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สินเชื่อบ้าน โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ศธ04229/ว586 คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.