Advertisement

ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

0
9986
ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

Advertisement

ทุน สควค 2567 รับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

Advertisement

ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค 2567 เปิดรับผู้กำลังเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ย 3.00 (วิทย์-คณิต 3.25) ขึ้นไป เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศทุน สควค 2567

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการให้ดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบกับมติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. ครั้งที่ 1 1-5/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุน สควค 2567 รับผู้จบ ม.6 เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค 2567 รับผู้จบ ม.6 เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค 2567 รับผู้จบ ม.6 เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค 2567 รับผู้จบ ม.6 เรียนต่อในระดับ ป.ตรี-โท จำนวน 75 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที

1. จำนวนทุน
ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศรวมระยะเวลาให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 6 ปี ประกอบด้วยทุนระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาโท 2 ปี โดยในปีการศึกษา 2567 มีทุนจัดสรร จำนวน 75 ทุน จำแนกตามสถาบันผลิต หลักสูตร และสาขาวิชา ดังนี้

สำหรับปีการศีกษา 2567 จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (TPAT3) โดยให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านสถาบันผลิตในโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี 10 แห่ง ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ข้อผูกพันทุน
2.1 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปทันทีในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือสถาบันที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. กำหนด
2.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับใบอนุญาตประกอปวิชาชีพครู ต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแผนอัตรากำลังไว้ หรือสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูในโครงการ สควค. หรือคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
2.3 กรณีผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการให้ทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุนขณะศึกษาหรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่กำหนดตามข้อ 2.2 หรือลาออก หรือถูกลงโทษให้ออก หรือย้ายไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุน

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) เป็นผู้มีความประพฤติดี
5) มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 โดยมีคะแนนผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
– ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
– ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.25
2) เป็นผู้มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ ในวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)
3) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน

Advertisement

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS 2567 หรือสมัครเพื่อรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แห่งข้างต้น โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัครและเข้ารับการทดสอบ รวมถึงติดตามและปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของสถาบันผลิตอย่างใกล้ชิด

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน
5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 ด้วยคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1) ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
2) ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.25
5.2 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบทางวิชาการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เป็นผู้จัดสอบ ดังนี้
1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน
– การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
– การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
– สมรรถนะการทำงาน (TGAT3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
5.3 เป็นผู้ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256 7 ของสถาบันผลิต หลักสูตรและสาขาวิชา ตามข้อ 1
5.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นที่มีภาระผูกพันอันส่งผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษาหรือการบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
5.5 ไม่เป็นผู้ได้รับกรวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน
สสวท. โดยมติของคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/unit-psmt

7. การรายงานตัวและทำสัญญาทุน
ผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาให้ทุนการศึกษาตามที่ สสวท. กำหนด  หากไม่ฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนดังกล่าว

8. การเพิกถอนการให้ทุน
สสวท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
8.1 ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุนเนื่องด้วยปลอมแปลงข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร หรือผู้รับทุนแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
8.2 ขาดคุณสมบัติทั่วไปประการใดประการหนึ่งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยกเว้นคุณสมบัติทั่วไปในเรื่องอายุตามมาตรา 30(2) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
8.3 เข้ารับราชการครูก่อนรายงานตัวสำเร็จการศึกษาเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
8.4 ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
8.5 รับทุนอื่นใดที่มีภาระผูกพันอันส่งผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษาหรือการบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
8.6 สิ้นสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เข้าศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

กรณีเกิดปัญหาหรือมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ได้ สสวท. โดยคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. จะพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด

ทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ให้ศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องระดับปริญญาโท รวมระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่มเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปีแรก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง แล้วเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการรับรองทางปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ต่อเนื่องอีก 2 ปี

นักเรียนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครในสาขาวิชาต่างๆ ได้ที่ระบบ TCAS67 (www.mytcas.com) หรือเว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันผลิตข้างต้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงจากคณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือติดต่อ ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล [email protected]

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศทุน สควค 2567

ขอบคุณที่มาจาก : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567