Advertisement

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

0
ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

Advertisement

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบโอเน็ต 2567 (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบโอเน็ต 2567 (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ต2567 (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด

กลุ่มที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคเหนือ ภาคใต้) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 (prakaspon.com)

ซึ่ง สทศ.ได้ประกาศ ตารางสอบโอเน็ต o-net ป.6 2567 ซึ่งเป็นการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ครับ

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นป.6 วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ตารางสอบโอเน็ต 2567 (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ต2567 (o-net) ป.6 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567
กำหนดการสอบโอเน็ต2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567

ที่มา : สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบO-NET 2567

ปฏิทินสอบ o-net 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 กำหนดการสอบโอเน็ต ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต สอบ ก.พ. 2567