Advertisement

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

0
1143
ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Advertisement

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Advertisement

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ปฏิทินสอบโอเน็ต ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด

กลุ่มที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคเหนือ ภาคใต้) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

กลุ่มที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 (prakaspon.com)

ซึ่ง สทศ.ได้ประกาศ ตารางสอบ โอเน็ต o-net ม.3 2567 ซึ่งเป็นการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ครับ

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.3 วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ปฏิทินสอบโอเน็ต ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบโอเน็ตo-net ปฏิทินสอบโอเน็ต ม.3 2567 และ กำหนดการ สำหรับทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ที่มา : สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบO-NET 2567