Advertisement

คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567

0
367
คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567
คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567

Advertisement

คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567

คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567 โดยมีราละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

คู่มือ การเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ไฟล์ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ (สำรอง)

สำนักงาน ก.พ. จัดทำ e-Book เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร สำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐทั่วไป

Advertisement

e-Book เล่มนี้ พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ ณ นคร กรรมการ ข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน หนังสือราชการ กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและเขียนชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองดังกล่าวขึ้น ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หลักสูตร “ทักษะการเขียนหนังสือราชการ” ประกอบด้วย ๗ เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียน และแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเตรียมวาระ การประชุม/การทำบันทึกเสนอที่ประชุมและการทำรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าว ในพิธี และเสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การศึกษาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ นั้นจะช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ “ได้” แต่หากประสงค์จะเขียนให้ “เป็น”และ “ดี” มากยิ่งขึ้นไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก 6 เล่มที่เหลือด้วย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ที่มา :หน้าแรก | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)