Advertisement

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

0
462
คู่มือ จัดตั้งงบประมาณ 2568 สพฐ
คู่มือ จัดตั้งงบประมาณ 2568 สพฐ

Advertisement

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องที่น่าในเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับ

Advertisement

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ. 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณสพฐ. 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ
ที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

Advertisement

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

 

เรื่องที่น่าสนใจ :ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ขอบคุณที่มา : สพฐ.