Advertisement

คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566

0
คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566
คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566

Advertisement

คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566

คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566

คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566
คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์(Evidence Based) ลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ(Expert Judgment) ของผู้ประเมิน และใช้การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษามีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต ่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ของแต ่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคมพ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ : จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ 2566 กรมการขนส่งทางบก วิธีการจองเลขทะเบียนรถด้วยตนเอง จองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ทะเบียนรถสวย เลือกเองได้ รถใหม่ รถเก่าก็ทำได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู ่มือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้บริหารครูอาจารย์ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือชุดนี้ให้สมบูรณ์และหวังว่าสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับประโยชน์จากคู่มือชุดนี้ใช้คู่มือชุดนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน

คู่มือการประกันคุณภาพ 2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566
คู่มือการประกันคุณภาพ2561 แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในโรงเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ล่าสุดปี 2566
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม
– เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก Ebook Link  PDF Link

 

ขอบคุณที่มา : คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม