Advertisement

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566

0
402
คุรุสภาเปิดอบรม พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566
คุรุสภาเปิดอบรม พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566

Advertisement

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย ด้วยบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ในรอบแรกอบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมผ่านทาง https://www.kspethics.com  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน)

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ 2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์2566 พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ จำนวน 5000 คน รับสมัครเข้าอบรม โดย ผู้ประกอบวิชาชีพครู สมัครถึง 31 สิงหาคม 2566

Advertisement

บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ อบรมจำนวน 2 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เรื่อง “ครูผู้มุ่งมั่น สร้างรัก สามัคคี” หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและต่อสังคม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เรื่อง “ครูคือผู้ให้ เรื่อง “ศรัทธาของครู เป็นผู้นำอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยอินโฟกราฟิกส์ วีดิทัศน์ กรณีศึกษาตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ กิจกรรมสะท้อนคิด ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 1) ศึกษาบทเรียนไปตามลำดับขั้นตอนการเรียนให้ครบตามที่กำหนด และ 2) ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่เกิน 10 ครั้ง) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2023/07/manual.pdf

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ขอบคุณที่มาจาก : คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 – คุรุสภา (ksp.or.th)