Advertisement

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบก.พ. ใครบ้างที่สมัครได้ สามารถเช็กข้อมูลได้ที่นี่!

0
480
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบก.พ. ใครบ้างที่สมัครได้ สามารถเช็กข้อมูลได้ที่นี่!
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบก.พ. ใครบ้างที่สมัครได้ สามารถเช็กข้อมูลได้ที่นี่!

Advertisement

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบก.พ. ซึ่งหลายๆท่านยังสงสัยว่า ใครบ้างที่จะสามารถสมัครสอบก.พ.ได้ มาฝากกันค่ะ

Advertisement

สำหรับการสมัครสอบก.พ.นั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือคุณสมบัติพื้นฐานของตัวเราเอง ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการสมัครสอบก.พ.

1) ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ํากว่า18ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

Advertisement

ลักษณะต้องห้ามที่ไม่สามารถสมัครสอบ ก.พ.ได้

1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) เป็นบุคคลล้มละลาย 7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตามกฎหมายอื่นหรือตามกฎหมายอื่นในหน่วยงานของรัฐ 8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ดังนั้นก่อนที่ท่านจะสมัครสอบก.พ.ก็ต้องพิจารณา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบก.พ. ให้รอบคอบก่อนนะคะ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วุฒิการศึกษาที่สามารถสมัครสอบ ก.พ. ได้ มีวุฒิอะไรบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.