Advertisement

ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

0
18068
ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

Advertisement

ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 อ่านรายละเอียดที่นี่จ้า

Advertisement

 

ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568
ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

รายละเอียดโครงการครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22

ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์สมัครครูดี ในดวงใจ 2568 เพื่ออ่านรายละเอียดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ไฟล์ word ที่นี่

1. หลักการและเหตุผลครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
คนในสังคม สิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถ
มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22
ประจําปี พ.ศ. 2568 ขึ้น

เพื่อคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู
และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

Advertisement

เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน
ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทําความดีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทําความดี

3. เป้าหมาย ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22
ครูได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2568 เพื่อรับเกียรติบัตร และโล่รางวัล
จํานวนทั้งสิ้น 37 คน (ประกอบด้วย ผู้ได้รับการคัดเลือกในส่วนของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจําเขตตรวจราชการ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน 18 คน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 18 คน และจากสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จํานวน 1 คน)

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22
1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง (นับถึง 30 กันยายน 2567)
2. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัย
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อน
5. การคัดเลือก
การคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2568 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดโครงการครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22

ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์สมัครครูดี ในดวงใจ 2568 เพื่ออ่านรายละเอียดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ไฟล์ word ที่นี่

ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568
ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 พร้อมใบสมัครไฟล์ WORD มาแล้ว สพฐ.เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

ขอบคุณที่มาจาก สพฐ.