Advertisement

ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

0
212
ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

Advertisement

ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
สพฐ. อิง ก.ค.ศ.ยึด ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปีแรกแข่งหนักนั่งเก้าอี้ ผอ.รร.“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” มีสิทธิ์ทั้งสมัครเอง -ได้รับการเสนอชื่อ คาดโรงเรียนดังคู่แข่งเยอะ

Advertisement

Advertisement

ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ครั้งแรก! สพฐ.เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.รร.คุณภาพ โดยคัดจาก 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

.
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ.2567 ว่า สพฐ.ได้เปิดให้ผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำร้องขอย้าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี แต่ในปีนี้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษามีความพิเศษแตกต่างจากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้ประกาศโรงเรียน ในโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” จำนวน 1,808 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 901 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 907 โรงเรียน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและรองรับการย้ายผู้บริหารในโรงเรียนคุณภาพ จึงต้องเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกลุ่มนี้ โดยอ้างอิงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ 0206.4/ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
.
รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/ว3264 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567 แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ว่า การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ขอให้ สพท. และ สศศ.ได้พิจารณาสถานศึกษาตามประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ” 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีที่ 2 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป โดยให้ สพท.หรือ สศศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมทั้งเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา โดยประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องมีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ หรือ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง
.
“ ปีนี้เป็นปีแรก ที่มีการใช้ ว9 ในการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารศึกษาในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประกาศรายชื่อ โดยจะมีการคัดเลือกจากผู้บริหารทั้ง 2 ส่วน คือ 1.เจ้าตัวเขียนคำร้องขอย้ายตามปกติ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และ 2.เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ และประสบการณ์เหมาะสม โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานที่ผ่านมา และ 2.ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้าย ทั้งนี้ คาดว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะมีผู้ประสงค์ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่หลายคน โดยทั้งหมดจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนกันยายน 2567 และจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ” รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.