Advertisement

การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

0
7014
การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

Advertisement

การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผล มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การย้ายครู 2567 มาฝากทุกท่าน โดยรมว.ศธ. ได้เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

เห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          สืบเนื่องจากที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในกระบวนการยื่นคำร้องขอย้ายและการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ที่ยังคงใช้รูปแบบการพิจารณาเอกสารหลักฐานจำนวนมาก ครูต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอย้ายด้วยตนเองที่ต้นสังกัด ซึ่งทำให้เกิดการปัญหาการทิ้งห้องเรียนตามมา รวมถึงมีเสียงสะท้อนจากสังคมที่ชี้ว่ากระบวนการย้ายครูไม่โปร่งใสเท่าที่ควร ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (ว 18/2566) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2567 โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

Advertisement

นอกจากนี้ยังถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” ที่ต้องการให้เกิดเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ให้ครูได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายฯ บรรลุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ. จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้นำความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

          ทั้งนี้ การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว จะทำให้กระบวนการย้ายมีความโปร่งใส เป็นธรรม มีตัวชี้วัดในการพิจารณาย้ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ รวมทั้งข้าราชการครูจะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อดูแลบิดามารดา หรือเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน สถานศึกษามีข้าราชการครูไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาได้ครูทันเปิดเทอม

ขอบคุณที่มาจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน กคศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

กระทู้ธรรมชั้นตรี 2566 ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี และตัวอย่าง แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี และตัวอย่าง แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66