Advertisement

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4822 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวทางการบริหารจัดการ อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และบัญชีจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยหากมีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการว่างลงในคราวแรก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบ และสามารถสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทนได้ ตามตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม ในอัตราที่ว่างลงได้ทันที โดยไม่ต้องรอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรอัตรา และให้ปรับวิธีการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ เป็นวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่จัดสรรให้โรงเรียนปกติ, แทนครูตามนโยบายเร่งด่วน, โครงการห้องเรียนกีฬา และกรณีอื่น ๆ เมื่ออัตราว่างลงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางบริหารจัดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ – ๒๐ อย่างเคร่งครัด และรายงานอัตราว่างให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑ – ๑๒ แล้วแต่กรณี พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือรายงานข้อมูลจำนวนอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการไม่ถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้าง ให้กับอัตราดังกล่าว

อนึ่ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และแจ้งสถานศึกษาเพื่อทราบและ ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องและข้อร้องเรียน เนื่องจากการจ้าง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหรือองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ และการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 ว 4822

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการใน สพท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่ปรับวิธีการจ้างใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบรายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอบคุณที่มา : https://personnel.obec.go.th/home/archives/58399