Advertisement

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567

0
4064
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567

Advertisement

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567

สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

Advertisement

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567
ดาวน์โหลดไฟล์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สําคัญยิ่งในการนําประเทศเข้าสู่สังคมโลก และเป็นประเด็นหลัก
ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันต่อกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต มุ่งเน้นการวิจัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ

Advertisement

การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ทั่วถึงสําหรับคนไทยทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 3Rsได้แก่ อ่านออก(Reading) เขียนได้(Writing) และคิดเลขเป็น(Arithmetic) และ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านการร่วมมือการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา (Collaboration Teamwork
and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มาเป็นครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน จากการพัฒนานักเรียนโดยตรง

ก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) ฉบับนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา การจัด
การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของนักเรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยอาศัยทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จนเกิดชิ้นงานที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นชิ้นงานต้นแบบและสามารถใช้งานได้จริง ทําให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ตลอดจนสามารถต่อยอดชิ้นงานเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตของครอบครัวและชุมชนได้

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ upload 2567