test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567

0
439
test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567
test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567

test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2567 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 มาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567
test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง สำหรับข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ O-NET

ในการสอบO-NET ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบหลายประการดังนี้:

  1. วัตถุประสงค์ในการวัดความรู้และทักษะทางการเรียนรู้: O-NET มีเป้าหมายในการวัดระดับความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6  โดยทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและการนำไปใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน.
  2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสอนและหลักสูตรการศึกษา: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้สถาบันการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและทักษะที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงาน.
  3. วัตถุประสงค์ในการประเมินความสำเร็จของระบบการศึกษา: O-NET เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยการนับถือผลการสอบ O-NET เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสถานะและคุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ.
  4. วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ระดับการศึกษาต่อ: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการสมัครเข้าสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถ.
  5. วัตถุประสงค์ในการเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียน: ผลการสอบ O-NET สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะที่ยังขาดแคลน หรือความรู้ที่ต้องการเสริมสร้างในระดับชั้นเรียนหรือระดับสถานศึกษาเพิ่มเติม.ข้อสอบ o-net ป.6

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567
ข้อสอบO-net ม.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบO-net ม.3 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)
ข้อสอบO-net ป.6 พร้อมเฉลย 3 ปีย้อนหลัง 2564,2565,2566 ทุกรายวิชา (prakaspon.com)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย 2567 รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566 

Advertisement

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3 2567 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

Advertisement

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567
test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ. 2567

testblueprint o-net 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ผังการสร้างข้อสอบ ข้อมูลตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 ใช้สอบในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่