Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

0
607
Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นป.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดTest Blueprint O-NET 65 ป.6 ม.3 ม.6 หรือ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ของปีการศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565
Test BlueprintO-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Advertisement

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ป.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 

รูปแบบข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ป.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6

ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ดังนี้

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.3

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.3

รูปแบบข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.3

Advertisement

รูปแบบข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3

ระดับชั้นม.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ (5) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา(Test Blueprint) O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6

รูปแบบข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่