Advertisement

SCS ระบบบริหารอัตรากำลังครูในโรงเรียน หรือ ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)

0
8
ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)
ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)

Advertisement

SCS ระบบบริหารอัตรากำลังครูในโรงเรียน หรือ ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ หนังสือ ก.ค.ศ. ฉบับล่าสุด ว12/2567 เรื่อง วิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบ SCS ระบบบริหารอัตรากำลังครูในโรงเรียน หรือ ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)
ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ ก.ค.ศ. ว12/2567 ได้จากลิงก์นี้ครับ

ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS) คืออะไร

ระบบการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สิ่งที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องทำคืออะไร

  1. ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง หากถูกต้องให้ยืนยันข้อมูล หากไม่ถูกต้องให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2. เสนอความต้องการอัตรากำลังสายงานการสอน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกและเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาจาก

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ 1) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ข้าราชการครูในสถานศึกษา

2) เสนอเปลี่ยนวิชาเอกของข้าราชการครูในสถานศึกษาให้เป็นไปตามรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ข้าราชการครูผ่านการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดังนี้

(1) กรณีข้าราชการครูผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่แตกต่างจากกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สถานศึกษาสามารถบริหารอัตรากำลังโดยเสนอความต้องการ ขอเปลี่ยนจากวิชาเอกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก หรือ

(2) กรณีข้าราชการครูผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งในแต่ละวิทยฐานะได้ผ่านการประเมินในรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน สถานศึกษาสามารถเลือกเสนอความต้องการขอเปลี่ยนรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวิทยฐานะใดวิทยฐานะหนึ่งที่ผ่านการประเมินได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เช่น เคยผ่านการประเมินวิทยฐานะในรายวิชาภาษาไทย ต่อมาผ่านการประเมินวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในรายวิชาสังคมศึกษา ให้สถานศึกษาเลือกวิชาภาษาไทยหรือสังคมศึกษาก็ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏข้อมูลรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูรายใดในระบบ SCS ให้แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงรายวิชา

หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูรายนั้น เพื่อให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปรับปรุงข้อมูลในระบบ SCS ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ ก.ค.ศ. ว12/2567 ได้จากลิงก์นี้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ว 12/2567 วิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS)