อSAR คุณครู ไฟล์word 2565

0
236

ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการทำ รายงานการปะเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) วันนี้เว็บไซต์ประกาศดอทคอมขอนำแบบฟอร์มเอกสารที่ไฟล์ ไมโครซอฟต์เวิร์ด ที่เป็นไฟล์ต้นแบบที่คุณครูสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามสะดวกครับ สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล้างนี้ครับ

ตามที่ข้าพเจ้าตำแหน่ง ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๕ ได้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพื่อประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และงานพิเศษ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำจุดเด่นมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และจะนำจุดที่ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และงานพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ทำให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาเอง และทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ได้จัดทำเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ พอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนอีกทั้งชุมชม นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลงานครั้งนี้ด้วย

ดังนั้นข้าพเจ้า จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

Advertisement

 

เนื้อหาในเล่ม

1.ปก
2.บันทึกข้อความ
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.ประวัติส่วนตัว
6 แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน
7 บันทึกหลักฐานร่องรอย ข้อมูล เกียรติบัตร คำสั่ง รูปภาพ
8 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
9 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
10 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
11 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก ม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
13 ภาคผนวก
14 ภาคผนวก เกียรติบัตร

14-ภาคผนวก-เกียรติบัตร-หน้า-222

13-ภาคผนวก-หน้า-221

11-ตอนที่-2-การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Advertisement

10-ตอนที่-2-การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และจรรยาบรรณวิชาชีพ

9-ตอนที่-1-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

8-ตอนที่-1-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

7-บันทึกหลักฐานร่องรอย-ข้อมูล-เกียรติบัตร-คำสั่ง-รูปภาพ

6-แบบประเมินเลื่อนขั้น-สายงานการสอน

5.ประวัติส่วนตัว

4.สารบัญ

3.คำนำ

2.บันทึกข้อความ

Advertisement

1.ปก

ขอบคุณที่มาของข้อมูลนะครับ

https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek/baeb-rayngansar-khxng-khruhttp://jatuporn.ucoz.com/www.mvsk.ac.th/