pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินผอ.โรงเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ

0
105
pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินผอ.โรงเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ
pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินผอ.โรงเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีไฟล์ pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือจะเรียกว่า แบบประเมินผอ.โรงเรียน แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะมาฝากทุกท่านครับ ก่อนโหลดไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับ PA กันนิดนึงครับ

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบาย ของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

 

pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินผอ.โรงเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ
pa1 pa2 pa3 ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินผอ.โรงเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ

Advertisement

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ในแบบแบบประเมินผอ.โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ก.ค.ศ. กำหนด
2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหาร จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชน และเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู และสถานศึกษาผอ.โรงเรียน ในแบบแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาย้าย หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้

Advertisement

1. กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่
2. กรณีที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ pa1/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ pa2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ pa3/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

ขอบคุณที่มาจาก : กคศ.

แบบบันทึกข้อตกลง PA1 – PA5 ตำแหน่งครู ไฟล์ doc ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa)

PA1 PA2 PA3ผู้บริหารสถานศึกษา แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร. ไฟล์ doc & word ครบทุกวิทยฐานะ