Advertisement

I-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

0
I-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET
I-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET

Advertisement

I-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

การทดสอบ I-NET 67 คืออะไร

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test :I-NET) คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกาโดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การศึกษาวิจัย ขอทุนการศึกษาต่างประเทศ (อาทิ ประเทศอียิปต์ ประเทศจอร์แดน ประเทศซาอุดิอารเบีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน) หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและรายวิชาในการทดสอบ I-NET 67

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 6) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มัธยมศึกษาปีที่ 3) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนปีที่ 6) วิชาที่สอบจำนวน 8 วิชา ประกอบด้วย

วิชาอัลกุรอาน  อัลหะดีษ  อัลอะกีดะฮ์  อัลฟิกฮ์ อัตตารีค  อัลอัคลาก  ภาษามลายู  และภาษาอาหรับ

ประโยชน์จากการสอบ I-NET 2567

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาด้านอิสลามศึกษา และเพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้วางแผนและยกระดับการจัดการศึกษา ด้านอิสลามศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมระดับภูมิภาค (คาบสมุทรมลายู)

เรื่องที่น่าสนใจ :
ประกาศผลสอบ I-NET 67 (ปีการศึกษา 2566) ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
ผลสอบไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566

I-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
I-NETคืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ I-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจกา : สทศ.