Advertisement

B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

0
B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

Advertisement

B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ครับ

การสอบB-NET ปีการศึกษา 2566 คืออะไร

B-NET หรือ Buddhism National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมี สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
B-NETคืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

วัตถุประสงค์ B-NET 2566 คืออะไร

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและวิชาในการทดสอบ B-NET 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เน้นนักธรรมชั้นตรี-โท) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นนักธรรมชั้นโท-เอก) วิชาที่สอบจำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย

ประโยชน์ของการสอบ B-NET 67

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

B-NET สำคัญอย่างไร

การสอบ B-NET นั้น อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่าเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น การสอบจะมีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังสามารถประเมินผลในระดับชาติได้อีกด้วย นั่นหมายถึงว่า การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในระดับโรงเรียน แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาในวงกว้างได้อีกด้วย รวมไปถึงหากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรใด ต้องการรับผู้สมัครเรียนที่มีทักษะด้านนี้ก็สามารถนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์การรับสมัครได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการสอบในระดับชาติ เป็นข้อสอบกลางที่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจะได้สอบด้วยข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ บีเน็ต 67 ปีการศึกษา 2566

เรื่องที่น่าสนใจ :

B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
ประกาศผลสอบB-NET 67 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
คะแนนบีเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
B-NETคืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่