Advertisement

ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย

0
ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย

Advertisement

อัตนัยคือการ กา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัย คือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย

สวัสดีค่ะ มีใครเคยเถียงกันหรือเปล่าว่า การทำข้อสอบ อัตนัย คือกา หรือเขียน กันแน่ วันนี้ประกาศผลดอทคอมจะพามาหาคำตอบของคำว่า อัตนัย ว่าเป็นการ กา หรือเขียน คำว่า อัตนัย และ ปรนัย ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย ท่านที่เคยผ่านวัยเรียนมาก่อนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นคำที่ใช้เรียกในการทดสอบความรู้ที่เราได้เรียนมา ซึ่งบางคนอาจจะยังสับสนระหว่างประเภทการสอบแบบปรนัย และ แบบอัตนัย การสอบข้อเขียน แถมยังมีเรียกว่า “ข้อสอบช้อยส์” วันนี้ประกาศผลดอทคอมจะมาอธิบาย คำว่า ปรนัย และ อัตนัย ให้ทราบกันค่ะ

ปรนัย กับ อัตนัย

คำว่า “ปรนัย” อ่านได้สองแบบคือ ปะระไน หรือ ปอระไน หมายถึง วัตถุวิสัย การสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว

ดังนั้น ในการสอบแบบปรนัย ผู้สอบมักจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกหลายๆตัวที่ให้ไว้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ข้อสอบช้อยส์” ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า choices ที่แปลว่า ตัวเลือกหลายๆ ตัว

ส่วนคำว่า “อัตนัย” หมายถึง จิตวิสัย ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้ การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบบรรยายแสดงความรู้หรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง

คำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า subjective แต่บางครั้งเด็กไทยเรียกว่า “ข้อสอบเติมคำ” หรือ “ข้อสอบบรรยาย” เพราะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การเขียนบรรยาย ไม่มีคำตอบให้เลือกเหมือนการสอบแบบปรนัย

ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย

“ปรนัย – อัตนัย”

คำที่ผมยกมาเป็นหัวข้อในสัปดาห์นี้ บรรดานักเรียนนักศึกษา หรือท่านที่เคยผ่านวัยเรียนมาก่อนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นคำที่ใช้เรียกการสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ที่เราได้เรียนมา สาเหตุที่ต้องยกนำมาเขียนในบอร์ดแห่งนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่บางคนยังสับสนระหว่างประเภทการสอบแบบปรนัย แบบอัตนัย และการสอบข้อเขียน แถมยังมีคำใหม่ที่เด็กวัยรุ่นประดิษฐ์ขึ้นมาอีกคำคือ “ข้อสอบช้อยส์” วันนี้ผมจึงขออธิบายชื่อการสอบชนิดต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจพอสังเขป ดังนี้ครับ

คำว่า “การสอบข้อเขียน” หมายถึงการทดสอบความรู้โดยให้ผู้สอบเขียนคำตอบลง ในกระดาษ ต่างจาก “การสอบปากเปล่า” ซึ่งหมายถึงการสอบโดยวิธีซักถามให้ตอบด้วยวาจา และ “การสอบสัมภาษณ์” ซึ่งหมายถึงการสอบท่วงทีวาจาและไหวพริบ เพื่อพิจารณาชั้นเชิงและความสามารถของผู้เข้าสอบว่าจะเป็นผู้เหมาะสมตามที่ ต้องการหรือไม่

การสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “การ สอบแบบปรนัย” และ “การสอบแบบอัตนัย” คำว่า “ปรนัย” อ่านได้สองแบบคือ ปะระไน หรือ ปอระไน หมายถึง วัตถุวิสัย; การสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้อง การคำตอบตายตัว ดังนั้น ในการสอบแบบปรนัย ผู้สอบมักจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกหลายๆ ตัวที่ให้ไว้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ข้อสอบช้อยส์” ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า choices ที่แปลว่า ตัวเลือกหลายๆ ตัว

ส่วนคำว่า “อัตนัย” หมายถึง จิตวิสัย; ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้, การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบบรรยายแสดงความรู้หรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง คำ นี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า subjective แต่บางครั้งเด็กไทยเรียกว่า “ข้อสอบเติมคำ” หรือ “ข้อสอบบรรยาย” เพราะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การเขียนบรรยาย ไม่มีคำตอบให้เลือกเหมือนการสอบแบบปรนัย

อัตนัย คือ กา หรือเขียน 

การสอบแบบอัตนัยจะเปิดโอกาสให้แสดงความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้ ใช้เรียกการสอบแบบที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ว่า การสอบแบบอัตนัย แบบการเขียนบรรยาย นั่นเอง

แบบทดสอบอัตนัย มีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้ตอบต้องเขียนบรรยายตอบ
  2. เป็นข้อสอบที่ผู้เขียนตอบ ตอบได้อย่างเสรี
  3. เป็นข้อสอบที่อาจมีคำตอบได้หลายอย่าง
  4. เป็นข้อสอบที่คำตอบของข้อสอบข้อเดียวกัน อาจแตกต่างกันด้านคุณภาพและความถูกต้อง

ปรนัยคืออะไร

ปรนัย หรือ (ปะระ – ปอระ) ใช้เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว ที่เรียกว่า การสอบแบบปรนัย

“ปรนัย / อัตนัย” แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น คำว่า “ปรนัย” เป็นการสอบแบบมีตัวเลือกให้ชัดเจน ว่าควรตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน “อัตนัย” เป็นการสอบแบบเขียนคำตอบซึ่งสามารถใส่ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สอบลงไปได้นั่นเองค่ะ 

ข้อสอบอัตนัย คือกา หรือ เขียน คำว่า “การสอบแบบอัตนัย” คือ  การสอบข้อเขียน

การสอบข้อเขียน หมายถึง การทดสอบความรู้โดยการให้เขียนคำตอบลงไปในกระดาษ ซึ่งต่างจาก “การสอบปากเปล่า” หมายถึงการสอบโดยวิธีซักถามให้ตอบด้วยวาจา และ “การสอบสัมภาษณ์” หมายถึงการสอบท่วงทีวาจาและไหวพริบ เพื่อพิจารณาชั้นเชิงและความสามารถของผู้เข้าสอบว่าจะเป็นผู้เหมาะสมตามที่ ต้องการหรือไม่

การสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “การ สอบแบบปรนัย” และ “การสอบแบบอัตนัย” คำว่า “ปรนัย” ตามพจนานุกรม อ่านได้สองแบบคือ ปะระไน หรือ ปอระไน ซึ่งหมายถึง วัตถุวิสัย

การสอบแบบที่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้อง การคำตอบตายตัว ดังนั้น ในการสอบแบบปรนัย ผู้สอบมักจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกหลายๆ ตัวที่ให้ไว้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ข้อสอบช้อยส์” ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า choices ที่แปลว่า ตัวเลือกหลายๆ ตัว นั่นเองค่ะ

ส่วนคำว่า “อัตนัย” หมายถึง จิตวิสัย จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ตอบคำถามแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปได้ การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบบรรยายแสดงความรู้หรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง คำ นี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า subjective แต่บางครั้งเด็กไทยเรียกว่า “ข้อสอบเติมคำ” หรือ “ข้อสอบบรรยาย” เพราะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การเขียนบรรยาย ไม่มีคำตอบตายตัวให้เลือกเหมือนการสอบแบบปรนัย นั่นเอง

ประเด็นที่ทำเกิดความสับสนก็คือ เมื่อพูดถึงการสอบข้อเขียน หลายคนจะเข้าใจว่าหมายถึง การสอบแบบอัตนัย เพราะต้องเขียนตอบ ไม่มีคำตอบให้เลือก ส่วนข้อสอบแบบมีคำตอบให้เลือกก็จะไปเรียกว่าข้อสอบช้อยส์แทน ซึ่งผิดจากความหมายที่แท้จริง เพราะการสอบแบบอัตนัยและการสอบแบบปรนัยก็เป็นส่วนหนึ่งของงการสอบข้อเขียน และถึงแม้ว่าการสอบแบบปรนัยผู้สอบจะมีคำตอบให้เลือก แต่ก็ยังต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษอยู่ดี ค่ะ

ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบอัตนัยคือ อะไร อัตนัย คือกา หรือ เขียน ข้อสอบอัตนัยคือ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ข้อสอบอัตนัย

ที่มา Google 

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ ตัดเล็บวันไหนดี 67 วันไหนดีที่สุดในการตัดเล็บ ทำสีเล็บตามวันเกิด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ตัดเล็บวันไหนดี 2567 ไว้ที่นี่