Advertisement

ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

0
4
ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!
ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

Advertisement

ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc word แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc word อัพเดตล่าสุดปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่!

ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!
ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

ความหมายของโครงการ ในโรงเรียน
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า คำว่า “โครงการ”หมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้

ประเภทของโครงการสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียน ปี งบประมาณ 2567
โครงการ แบ่งออกได้หลายประเภทตามความต้องการและความเหมาะสม ได้แก่ แบ่งตามระยะเวลา เช่น โครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว หรือแบ่งตามความสำคัญ เช่น โครงการหลักโครงการเสริม เป็นต้น แต่ที่นิยมกันโดยทั่วไป มักจะแบ่งประเภทของโครงการตามลักษณะของผู้เสนอโครงการ

สำหรับโครงการในโรงเรียน จะขออนุญาตแบ่งตามฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ ไฟล์ doc word จำนวน   37   โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ไฟล์ doc word จำนวน   4  โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล word doc  จำนวน   6   โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ word doc จำนวน   37   โครงการ

เรื่องน่าสนใจ : รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

เทคนิคการเขียนรายงานโครงการ
การเขียนรายงานโครงการ มีความแตกต่างจากการเขียนบทความหรือรายงานอื่นๆ เพราะรายงานโครงการบริการวิชาการ ต้องเขียนรายงาน อธิบาย ขั้นตอนต่างๆ กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ในการให้บริการวิชาการ ซึ่งต้องรายงานตามความเป็นจริง แม้จะมีการแสดงความคิดเห็นก็ต้องมีหลักฐานจากเอกสารช่วยยืนยันการเขียนรายงานโครงการบริการวิชาการ ที่มีคุณค่าจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยใช้เทคนิคที่สำคัญดังนี้
1. ใช้ภาษาที่ชัดเจนไม่กำกวม เข้าใจง่าย
2. ใช้ภาษาเขียนไม่ใช้ภาษาพูด
3. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีคำไทยใช้แทนแล้ว
4. หลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ยังไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

โครงการฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยโครงการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล
โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี,ศูนย์,อำเภอ,ครู)
โครงการวันสำคัญ
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการลูกเสือโรงเรียน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)
โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา
โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้
โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี
โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ
โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ
โครงการ-To-be-number-one
โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สาขาห้องเรียนบ้านใหม่พัฒนา)
โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา)
โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สร้างเสริมสุขภาวะ ขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ
โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ

โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพงานงบประมาณ
โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนางานพัสดุ
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยโครงการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร
โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยโครงการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร
โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)

ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!
ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

ขอบคุณที่มาจาก kruupdate.com