ไฟล์โครงการในโรงเรียน กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้

0
397

วันนี้เว็บไซต์ประกาศดอทคอมขอนำ ไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้ (สามารถแก้ไขไฟล์ได้)มาให้ดาวน์กันครับ

Advertisement

 

ความหมายของโครงการ
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า คำว่า “โครงการ”หมายถึงงานที่มุ่งหมายจะท าโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้
ประเภทของโครงการ
โครงการ แบ่งออกได้หลายประเภทตามความต้องการและความเหมาะสม ได้แก่ แบ่งตามระยะเวลา เช่น โครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว หรือแบ่งตามความสำคัญ เช่น โครงการหลักโครงการเสริม เป็นต้น แต่ที่นิยมกันโดยทั่วไป มักจะแบ่งประเภทของโครงการตามลักษณะของผู้เสนอโครงการ

ตัวอย่างไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้

โครงการ บริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานบุคลากร

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ

โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)

โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร-กรวิกา

โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์

โครงการพัฒนางานบัญชี-62

โครงการพัฒนางานพัสดุ-ครูจุฑารัตน์-2562

โครงการ-พัฒนาระบบงานงบประมาณ-2562-New

โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยช้าง

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป

โครงการคัดแยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย

โครงการเด็กดีมีเงินออม1

โครงการเด็กดีศรีดอยช้าง

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยช้าง

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแก้ไข

โครงการ-ระดมทุนเพื่อการศึกษา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ-62

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ-ปีการศึกษา-2562

โครงการสภาร่วมใจสานสัมพันธ์พี่น้องดอยช้าง

โครงการสานสายใยสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัยในโรงเรียน

โครงการ-อาหารกลางวันและโภชนาการ62

โครงการ-To-be-number-one-62

โครงการกีฬาสัมพันธ์

โครงการขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 2562

Advertisement

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สาขาห้องเรียนบ้านใหม่พัฒนา)

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ-นิเทศภายใน

โครงการประกันคุณภาพภายใน

โครงการเปิดบ้านวิชาการ-แก้ไข

โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)

โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ

โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ

ครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โครงการ-พัฒนาทักษะอาชีพ-62

โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล

โครงการ-พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และICT-เพื่อการศึกษาปีการศึกษา2562

โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้

โครงการลูกเสือโรงเรียน

โครงการ-วันสำคัญ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย

Advertisement

โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ

โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL

โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา

โครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา)

โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงาการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน

ขอบคุณที่มาจาก : Google drive