ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

0
75
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

 

ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17+วPA ว21+วPA จะต้องใช้อะไรประกอบบ้าง พร้อมไฟล์ doc ได้ที่นี่

ลิงก์ไฟล์ แบบประเมิน ว17+PA ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลคะแนนการประเมิน ว17+PA ดาวน์โหลดได้ที่นี่

การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
1.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่าระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
1.2 นำผลการประเมินตามข้อ 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน

ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ แบบสรุปผลการประเมิน ว17+PA1-5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์  PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

 

 

Advertisement

 

 

ครู ซึ่ง ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ คุณครูวุฒินันท์ สาครขัน ที่ได้แบ่งปันไฟล์แบบประเมิน ว17+PA เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ