โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

0
98
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราว โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างข้อสอบดังนี้ครับ

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

Advertisement

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดโครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564

สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

Advertisement

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

เรื่องที่น่าสนใจ :

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา