โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย

0
83
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราว โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย ซึ่งมีโครงสร้างข้อสอบดังนี้ครับ

 

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย

Advertisement

โครงสร้างข้อสอบ NTป.3 2564 หรือ โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 1.1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้

ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ
ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน
ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0
ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
ป.3/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน

Advertisement

โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 หรือ โครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2564 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน
ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา
ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตรและมิลลิเมตร
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร
ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม
ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป เรขาคณิตความสัมพันธ์ ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้

ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร และจำนวนแกนสมมาตร
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 หรือ โครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2564 สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย

เรื่องที่น่าสนใจ :

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ขอบคุณที่มาจาก :  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.