แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่

0
1432
แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่
แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่

แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกาศผลสอบ แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุด เช็คผลสอบนักธรรมตรี 2566 และ เช็คผลสอบนักธรรมโท เอก 2566 ได้ที่นี่ครับ

แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่
แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบนักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่

Advertisement

ประกาศผลสอบแม่กองธรรมสนามหลวง 2566  เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ ล่าสุด 4 ม.ค. 2567

ประกาศผลสอบแม่กองธรรมสนามหลวง 2566  เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

การสอบธรรมสนามหลวงในพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ตรงกับวันปิยมหาราช ซึ่งเป็น อภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณต่อ ประเทศชาติและพระพุทธบวรศาสนาเป็นอเนกปริยาย พระมหาราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรง สร้างสรรค์บันดาลความเจริญวัฒนาให้ปรากฏแก่บ้านเมืองในทุกด้าน ทรงพระราชอุตสาหะ พระราชทานความรุ่งเรืองมาสู่การคณะสงฆ์ไทย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลก มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีอักษรสยามเป็นครั้งปฐม ประการสำคัญยิ่งข้อหนึ่ง คือการที่ทรง อาราธนามอบถวายพระธุระให้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้นำฝ่ายพุทธจักร ในการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผน ดังปรากฏ การสอบธรรมสนามหลวง เป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระปิยมหาราช อัครพุทธ ศาสนูปถัมภก ได้ทรงบุกเบิกร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในรัชสมัยของพระองค์ อีกทั้งในสมัยต่อๆ มา ได้ร่วมกันวางรากฐานและสืบสานรักษาไว้ นับเป็นพระปิยมหาราชานุสรณ์ อันยิ่งใหญ่ ที่ยังสถาวรยั่งยืนมาตราบเท่าทุกวันนี้

Advertisement

นับแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ จึงทรงรับเป็นพระราชธุระ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้คณะสงฆ์จัดการสอบธรรมสนามหลวง ภายใต้การอำนวยการ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักรและทั่วโลก การที่ท่าน ทั้งปวงได้มาจัดการสอบและร่วมการสอบในครั้งนี้ จึงนับเป็นอุดมฤกษ์และเป็นอุดมมงคล ไม่ว่าท่าน จะอยู่ในฐานะผู้บริหารจัดการ ผู้สอน ผู้เรียน หรือผู้สนับสนุน ทุกท่านต่างกำลังทำหน้าที่ของคนไทยที่ดี และชาวพุทธที่ดี ผู้พากเพียรสืบสานพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจน พระปณิธานและปณิธานของบูรพาจารย์ ด้วยสรรพกำลังอันท่านตั้งจิตมั่นอุทิศถวายไว้แล้ว เป็นราชพลี และศาสนพลี เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “ความกตัญญ กตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี” ทุกประการ

และในบัดนี้แม่กองธรรมสนามหลวง 2566 ได้ประกาศผลสอบแล้ว โดยทุกท่านที่เข้าสอบสามารถเช็คผลสอบนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก 2566 ซึ่งเป็นผลสอบธรรมศึกษาประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

แม่กอง ธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่
แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ นักธรรม ตรี โท เอก 2566 และ ประกาศผล แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุดเช็กข้อมูลที่นี่

ประกาศผลสอบแม่กองธรรมสนามหลวง 2566  เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ ล่าสุด 4 ม.ค. 2567

Advertisement

ประกาศผลสอบแม่กองธรรมสนามหลวง 2566  เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงผลสอบนักธรรม เอก โท ตรี 2566