แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

0
960
แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งต่างๆ รอบตัว ครูผู้สอนปฐมวัยจึงต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติและสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ของเด็กแต่ละคนว่ามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นอย่างไรเพื่อแสวงหาวิธีการพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

Advertisement

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทาหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเองจึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวและมีโอกาสคิดริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง
ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่นาไปสู่พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป

แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนการสอนอนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัยชั้นอนุบาล สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปีจัดทาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัยโดยยึดหลักการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลอง ผ่านการคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชุดนี้จัดทาในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมและสาระที่ควรเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 4 สาระ ที่สาคัญ คือ
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
โดยนาเนื้อหาในหนังสือเสริมประสบการณ์ชุดบูรณาการปฐมวัย มาจัดทารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก

แผนการสอน อนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1
แผนการสอนอนุบาล 1 และ แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

 

อนุบาล 1  สาระการเรียนรู้ที่ 1 – 4

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 1

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 2

Advertisement

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 3

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 4

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่

 ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/24110

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2

แผนจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3